Νομοθέτημα

ΑΝ 971/1949 - Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας Εθνικάς ανταρτικάς ομάδας και Εθνικάς οργανώσεις εσωτερικής αντιστάσεως

Ημερομηνία

29/04/49

Φ.Ε.Κ.

105

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

Σχετική Νομοθεσία