Οργάνωση

Μαχομένη Ελλάς

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Θ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Ανδρουλιδάκης, Ε. Ανδρουλιδάκης, Κ. Ζαφειρόπουλος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή