Οργάνωση

Πλούτων

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Νικόλαος Δημοτάκης

Μέλη

Αχχιλεύς Παυλίδης, Ιωάννης Κιτωνίδης, Γεώργιος Ντινόπουλος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

25-8-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16, πρακτικό 4/28-1-1952.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 24 ΠΛΟΥΤΩΝ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα