Οργάνωση

Εθνική Ομάς Χαλκίδος

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Παντελής Πόγκας, Γεώργιος Καραλέκας, Ι. Ασλάνογλου

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος δικαιολογητικών εκπροθέσμων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Χαλκίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Εύβοια