Οργάνωση

Εθνική Ανταρτική Ομάς Περιοχής Νοτιοδυτικού Τμήματος Επαρχίας Ρεθύμνης

Τύπος

Αρχηγός

Ευστάθιος Λουκογιωργάκης ή Λουκάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

50/30-12-1952

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Επισκοπή, Επαρχία Ρεθύμνης, ΝΔ τμήμα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη