Νομοθέτημα

ΝΔ 1104/1949 - Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του υπ. αριθ. 971/1949 Α.Ν. "περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας εθνικάς ανταρτικάς ομάδας και εθνικάς οργανώσεις εσωτερικής αντιστάσεως"

Ημερομηνία

24/09/49

Φ.Ε.Κ.

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία