Ευεργέτημα

Ευεργετήματα αντίστοιχα με αυτά που απολαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου βάσει της υπ. αριθ. 113/46 Συντακτική Πράξη

Σχετικά Νομοθετήματα