Νομοθέτημα

ΑΝ 844/1948 - Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας Εθνικάς ανταρτικάς ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις εσωτερικής αντιστάσεως

Ημερομηνία

24/12/48

Φ.Ε.Κ.

324

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία