Βάση Δεδομένων

Σκοπός της βάσης δεδομένων είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο έρευνας, παρέχοντας σε εξιδεικευμένους ερευνητές, αλλά και στο ευρύ κοινό, στοιχεία και υλικό που εντοπίστηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος. Η βάση αποτελείται από 4 κατηγορίες ανάλυσης: 1) Νομοθεσία, 2) Ευεργετήματα, 3) Οργανώσεις, 4) Δημόσια συζήτηση. Για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες ο επισκέπτης μπορεί να βρει τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Νομοθεσία: 65 νομοθετήματα, τα οποία σχετίζονται με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης. Τα στοιχεία που παρέχονται είναι: ο τίτλος του νομοθετήματος, η συντομογραφία του, η ημερομηνία του, το ΦΕΚ Α΄ στο οποίο δημοσιεύτηκε, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των νόμων (αν τροποποιεί, καταργεί ή συμπληρώνει κάποιο νόμο κλπ.).

2) Ευεργετήματα: 102 ηθικά ή/και υλικά ευεργετήματα (μετάλλια, συντάξεις κ.ά.), τα οποία σχετίζονται με τη νομοθεσία περί αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης. Τα στοιχεία που παρέχονται είναι: ο τίτλος του ευεργετήματος και η συσχέτισή του με τη νομοθεσία περί Εθνικής Αντίστασης, δηλαδή ποιος νόμος προβλέπει το συγκεκριμένο ευεργέτημα.

3) Οργανώσεις: 537 οργανώσεις, οι οποίες είτε αναγνωρίστηκαν είτε απορρίφθηκαν σύμφωνα με την κείμενη περί αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης νομοθεσία. Τα στοιχεία που παρέχονται για κάθε οργάνωση είναι: το επίσημο όνομα της οργάνωσης, με ποιον/ποιους νόμους αναγνωρίστηκε ή/και απορρίφθηκε, το είδος της οργάνωσης (Εθνικές Ανταρτικές Οργανώσεις ΕΑΟ, Εθνικές Οργανώσεις Εσωτερικού ΕΟΕ, Εθνικές Οργανώσεις Πληροφοριών και Δολιοφθοράς ΕΟΠΔ), το πρακτικό της Επιτροπής Κρίσης με το οποίο αναγνωρίστηκε ή/και απορρίφθηκε, το ΒΔ ή ΠΔ και ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η αναγνώριση, το όνομα του αρχηγού και των άλλων στελεχών, η περίοδος και ο τόπος δράσης της οργάνωσης, οι συνδεδεμένες/συγγενείς οργανώσεις, και ο φάκελος/αρχείο όπου βρίσκονται τα σχετικά στοιχεία στη ΔΕΠΑΘΑ.

4) Δημόσια συζήτηση: 185 πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής της περιόδου 1946-2006 και 793 άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο της περιόδου 1944-2006 με θέμα την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης. Τα στοιχεία που παρέχονται είναι: το είδος του δημοσιεύματος (άρθρο σε εφημερίδα/περιοδικό και πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής), ο τίτλος του άρθρου, ο υπότιτλός του, ο συντάκτης του, το όνομα του εντύπου, το τεύχος δημοσίευσης, ο τόπος της έκδοσης, η ημερομηνία έκδοσης, ο αριθμός σελίδας, καθώς και λέξεις κλειδιά για την διευκόλυνση της αναζήτησης.

Νομοθεσία

Ευεργετήματα

Οργανώσεις

Δημόσια Συζήτηση