Χάρτες αντιστασιακής δράσης

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος δημιουργήθηκαν 3 χάρτες, οι οποίοι απεικονίζουν τις οργανώσεις που αναγνωρίστηκαν με βάση τους 3 βασικούς νόμους με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι 3 κύκλοι αναγνώρισης. Στόχος είναι να εικονογραφηθεί η αντιστασιακή δράση ανά περιοχή της Ελλάδας, ώστε να δοθεί μια πρώτη γενική εικόνα. Τα στοιχεία που παρέχονται για κάθε οργάνωση είναι ο επίσημος τίτλος της, η περιοχή και ο χρόνος δράσης της.

Ο πρώτος χάρτης απεικονίζει 108 οργανώσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με βάση τον Αναγκαστικό Νόμο 971/1949.

Ο δεύτερος χάρτης απεικονίζει 246 οργανώσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με βάση το Νομοθετικό Διάταγμα 179/1969 της Δικτατορίας.

Ο τρίτος χάρτης απεικονίζει τις  οργανώσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με βάση το Νόμο 1285/1982 της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Με βάση το νόμο του 1982 αναγνωρίστηκαν εκ νέου όλες οι αναγνωρισμένες οργανώσεις με βάση τον ΑΝ 971/1949, μαζί με όλες τις εαμικές οργανώσεις που αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά και κάποιες άλλες μη εαμικές που δεν είχαν αναγνωριστεί μέχρι τότε (βλέπε ΕΑΠΟ).

Απαραίτητη διευκρίνιση: ο Ν 1285/1982 σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους δεν όριζε τόπο δράσης των οργανώσεων. Για το λόγο αυτό, το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και οι υπόλοιπες εαμικές οργανώσεις απεικονίζονται με έδρα την Αθήνα, παρά το γεγονός ότι η δράση τους εκτεινόταν σε όλη την επικράτεια.

ΑΝ 971/1949

ΝΔ 179/1969

Ν 1285/1982