Ευεργέτημα

Παραχώρηση έκτασης εκ των αποξηρανθεισών γαιών ή δασικών εκτάσεων κατάλληλων προς καλλιέργεια ή δενδροκομία

Σχετικά Νομοθετήματα