Νομοθέτημα

Ν 1718/1951 - Περί συνταξιοδοτήσεως των καθισταμένων ανικάνων συνεπεία πολεμικών επιχειρήσεων εν τη αλλοδαπή στρατιωτικών εν γένει και άλλων τινών διατάξεων

Ημερομηνία

06/04/51

Φ.Ε.Κ.

98