Ευεργέτημα

Αποδοχές ενεργείας και αποζημιώσεις για τις οικογένειες των φονευθέντων, εξαφανισθέντων ή θνησκότων στρατιωτικών που έδρασαν στην αλλοδαπή

Σχετικά Νομοθετήματα