Ευεργέτημα

Απαλλαγές από φόρους και τέλη χαρτόσημων για τους ανάπηρους και τα θύματα πολέμου

Σχετικά Νομοθετήματα