Δημοσίευμα

1970 - Ηθικαί και υλικαί αμοιβαί εις αγωνιστάς Εθν. Αντιστάσεως - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Καθορίζεται σύνταξις από 839 μέχρι 12637 δρχ.

Συντάκτης

Έντυπο

Αντικομμουνιστική - Χριστιανική Ελλάς. Εθνική εικονογραφημένη επιθεώρησις

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

1

Ημερομηνία

1970-01-01