Οργάνωση

Ζήρεια

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ιωάννης Πανουτσόπουλος εφ. λοχαγός (1-9-1942 μέχρι 20-2-1944)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1942 μέχρι 20-2-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

47/70

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971, (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 37 ΕΑΟ Λεωνιδίου Σκαραντάβος, 38 ΕΟΕ Πάρνωνος, 39 ΕΑΟ Ζήρεια (Πανουτσόπουλος), 40 ΕΟΠΔ Ιερά Φάλαγξ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ζήρεια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος