Οργάνωση

Ζήρεια

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ιωάννης Πανουτσόπουλος εφ. λοχαγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1942 μέχρι 20-2-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 47/70

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950, (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

213/12-3-1971, (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 37 ΕΑΟ Λεωνιδίου Σκαραντάβος, 38 ΕΟΕ Πάρνωνος, 39 ΕΑΟ Ζήρεια (Πανουτσόπουλος), 40 ΕΟΠΔ Ιερά Φάλαγξ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ζήρεια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος