Οργάνωση

Ζευς

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Γεώργιος Μαργέτης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

31-8-1942 μέχρι 30-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

63/1953 99/14-11-1955

ΒΔ / ΠΔ

30/3/1953 (ΦΕΚ 92, Α΄, 16-4-1953)

213/12-3-1971 (62, Α΄, 29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 57 ΕΟΠΔ-ΖΕΥΣ (ΜΑΡΓΕΤΗΣ Γ.)

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία