Οργάνωση

ΥΒΕ (Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος/Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Θωμάς Μπάρμπας, Ευάγγελος Δόρτας, Αναστάσιος Σακελαρίδης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1941 μέχρι 30-6-1942

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

20/72

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 52 ΠΑΟ/ΥΒΕ Αριστοτέλης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Δυτική Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία