Οργάνωση

W Περιοχής Πατρών

Τύπος

Αρχηγός

Σφέτσος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Δεκέμβριος 1943 μέχρι Οκτώβριος 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος W Περιοχής Πατρών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάτρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος