Οργάνωση

Βύρων Μεσολογγίου

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Κατάσος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/26-7-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Βύρων Μεσολογγίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσολόγγι

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα