Οργάνωση

ΒΕΝ (Βασιλική Ένωσις Νέων) Θεσσαλονίκης

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Αρβανιτόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

12/25-7-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΒΕΝ (Βασιλική Ένωσις Νέων) Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία