Οργάνωση

Βάλτου / ΕΔΕΣ Βάλτου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γενικός Αρχηγός: Στυλιανός Χούτας ιατρός / Υποτεταγμένος Αρχηγός: Στυλιανός Χούτας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-7-1942 μέχρι 31-10-1943 (Περιοχής Βάλτου)

8-9-1942 μέχρι 12-3-1945 (ΕΔΕΣ Βάλτου)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

20-70

ΒΔ / ΠΔ

30ής Μαρτίου 1953 (ΦΕΚ 92/Α΄/1953)

213/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 1 ΕΑΟ Βάλτου (Σ. Χούτας).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Βάλτος Αιτωλοακαρνανίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα