Οργάνωση

Τροπαίων Γορτυνίας

Τύπος

Αρχηγός

Ευάγγελος Τσιατάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-4-1943 μέχρι 12-12-1944 (μετά 143 Τάγμα Εθνοφυλακής)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

6/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Τροπαίων Γορτυνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Γορτυνία Αρκαδίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος