Οργάνωση

Θράκης

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Λάμπρος Αντωνίου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-7-1942 μέχρι 15-2-1943 και 18-8-1943 μέχρι 28-2-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

4/9-2-1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 485/1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 6 ΕΟΠΔ Θράκης, Δ. Θράκης, Διδυμοτείχου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, ΠΔ 379/83 Πρακτικά 91 Αστ. Πόλεων, 92 Χωροφυλακή.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θράκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θράκη