Οργάνωση

Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής

Τύπος

Αρχηγός

Στεφανίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

17-10-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία