Οργάνωση

Θεία Σωτηρία

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Βαρβάρα Θεοδωροπούλου-Λιβαδά

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-2-1942 μέχρι 12-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

45/1971

ΒΔ / ΠΔ

389/3-6-1970 (ΦΕΚ 130/Α΄/12-06-1970)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος απορριφθείσες οργανώσεις Κρήτης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα