Οργάνωση

ΤΕΔ (Τάγματα Εθνικής Δράσεως) Πατρών

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ανδρέας Παπανδρέου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

9-1-1942 μέχρι 30-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

16/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΠΔ 549/6-8-1971 (ΦΕΚ 161/Α΄/19-8-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 41 ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας, ΕΣ Λακωνίας, ΕΑΟ Μυστρά, ΕΑΟ Πετροπούλου, ΤΕΛ Πατρών, ΕΑΟ Κέντρου Μεσσηνίας, ΕΑΟ Μηλιτσοπούλου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΕΟΕ Τάγματα Εθνικής Δράσεως, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 78 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάτρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος