Οργάνωση

Τάγμα Θανάτου Τσαντούλα

Τύπος

Αρχηγός

Ηλίας Τσαντούλας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

30-4-1944 μέχρι 15-10-1944 (ημέρα αποχώρησης Γερμανών από τα Τρίκαλα)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

27/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Τσαντούλας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τρίκαλα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία