Οργάνωση

Τάγμα Θανάτου Μαγγανά

Τύπος

Αρχηγός

Ευάγγελος Μαγγανάς

Μέλη

Υπαρχηγός: Παναγιώτης Βελισάρης

Υπαρχηγός: Εδουάρδος Παναγιωτόπουλος

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Απρίλιος 1945 μέχρι 10-4-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

6/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Τάγμα Θανάτου Μαγγανά.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος