Οργάνωση

Τάγμα Διαβιβάσεων

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Παπαθανασίου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή