Οργάνωση

Σύλλογος Η Πίνδος

Τύπος

Αρχηγός

Ζήσης Νίκζας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Ιδρύθηκε στις 15-11-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/2-8-1972, 1/17-1-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Πίνδος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία