Οργάνωση

ΣΤΗΒ ΜΠΗΛ (Στηβ Μπιλ ή Steve-Bill)

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αρχηγοί:Φώτιος Σταυρέας αντισυνταγματάρχης πεζικού, Ανάργυρος Μπάλλας αντισυνταγματάρχης πεζικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

23-12-1943 μέχρι 2-1-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

51/29-12-1952 16/1972

ΒΔ / ΠΔ

9/1/1953 (ΦΕΚ 12/Α΄/21-01-1953)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 56 ΣΤΗΒ ΜΠΗΛ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία