Οργάνωση

ΣΣΣ (Στρατιωτικός Σύνδεσμος Σητείας)

Τύπος

Αρχηγός

Εμμανουήλ Γαλανάκης τέως Νομάρχης, Ιωάννης Ορφανουδάκης, Μιχαήλ Μακρονικολάκης, Εμμανουήλ Οικονομάκης συνταγματάρχης Χωροφυλακής, Εμμανουήλ Χορδάκης, Διογένης Σιγανός εφ. λοχαγός πυρ., Γεώργιος Αγγελάκης εφοπλιστής

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σητεία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη