Οργάνωση

Σπίθα Ευβοίας

Τύπος

Αρχηγός

Μιχαήλ Πηλιχός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1943-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

14/5-9-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, ΣΠΙΘΑ Ευβοίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Εύβοια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα