Οργάνωση

Σπίθα

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Λουκία Μεταξά

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-12-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

9/4-3-1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 389/1970

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 37 Εθνική Οργάνωση Σπίθα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα