Οργάνωση

ΣΠΙΘΑ Διαφυγών Ευβοίας

Τύπος

Αρχηγός

Πέτρος Καραγιάννης, Νικόλαος Αδάμ, Μιχαήλ Πηλιχός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

28-5-1941 μέχρι 30-8-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΣΠΙΘΑ Διαφυγών Ευβοίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Στύρα Ευβοίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα