Οργάνωση

Σάμου Μιχάλαινα

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αντώνιος Μιχάλαινας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1944 μέχρι 30-11-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

44/1970

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/ 29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 110 ΕΟΠΔ Μιχάλαινα, 111 ΕΟΠΔ Φιλική Ένωση Δωδεκανήσου, 112 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κέας, 113 ΕΔΕΣ Κέρκυρας, 115 ΕΔΕΕ-ΕΔΕΣ Ιωαννίνων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σάμος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου