Οργάνωση

ΡΑΝ (Ρήλος-Αυλών-Νήσοι)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Κ. Βεντήρης αντιστράτηγος (1-4-1943 μέχρι 20-4-1944) Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος (μετά την αναχώρηση του Βεντήρη στη Μέση Ανατολή, 30-4-1944 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-4-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 32/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

ΒΔ 102/1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 27 ΕΟΠΔ Όμηρος-Ελληνικόν Αίμα-Ιερά Ταξιαρχία-ΡΑΝ-ΦΟΞ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 36 ΕΟΕ ΡΑΝ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα