Οργάνωση

Ψηλορείτης Ηρακλείου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Γεώργιος Πετράκης ή Πετρακογιώργης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

7-6-1941 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

6-6-1941 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 102/7-2-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 32/1971

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 88 ΕΑΟ ΕΟΕ Πετρακογιώργη, 89 ΕΑΟ Ψηλορείτης Ρεθύμνου Δραμουντάνη Ξυλούρη.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 56 ΕΑΟ ΕΟΕ Ψηλορείτη, 57 ΕΟΠΔ Ζωγραφιστού.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ψηλορείτης Ηρακλείου

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη