Οργάνωση

ΠΟΣ (Πατριωτική Οργάνωσις Σητείας)

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Μιχαήλ Λατζανάκης ιατρός, Μιχαήλ Γρηγορίου δικηγόρος, Εμμανουήλ Καλατζάκης δικηγόρος, Γεώργιος Γρηγορίου κτηματίας, Ιωάννης Γιατζάκης εφ. αξιωματικός, Κωνσταντίνος Μηλιώτης εφ. ανθυπολοχαγός

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σητεία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη