Οργάνωση

ΠΟΕ (Πανελλήνιος Οργάνωσις Εθνικοφρόνων)

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Καραμπεσίνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

28/4-10-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΠΟΕ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ολυμπία-Τριφυλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος