Οργάνωση

Πελοποννήσου 503/2

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ιωάννης Μαυρουδής

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

8-4-1943 μέχρι 10-8-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/1970

ΒΔ / ΠΔ

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-02-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος