Οργάνωση

ΠΕΑΝ (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων)

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Μέλη

Εκτελεστική Επιτροπή: Αθαν. Σκούρας, Κων. Περρίκος, Ι. Κατεβάτης (εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς), Γ. Αλεξιάδης, Δ. Παπαβασιλόπουλος, Ν. Αιλιανός, Κ. Ελευθεριάδης 1-10-1941 μέχρι 12-3-1945, Θεοδ. Μπαγλανέας 11-11-1942 μέχρι 12-3-1945, Παναγ. Καρακώστας, Γεωργ. Σταμόπουλος, Πάρις Λιαρούτσος, Αθαν. Μίχας 8-1-1943 μέχρι 12-3-1945, Αλεξ. Παναγιωτόπουλος Σεπτέμβρης 1943 μέχρι 12-3-1945

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-10-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 26/71

ΒΔ / ΠΔ

10/3/1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

638/5-10-1971 (204/Α΄/20-10-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ. Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά από 1-16, Πρακτικόν υπ' αριθ. 1.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 20 ΕΟΠΔ ΠΕΑΝ
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 24 ΠΕΑΝ

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα