Οργάνωση

Πάρνωνος ΕΣ

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Κουφός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Οκτώβριος 1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

4/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Πάρνωνος ΕΣ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάρνωνας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος