Οργάνωση

Παπανικολάου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (γ΄κατηγορίας): Δημήτριος Παπανικολάου

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

15-8-1946 μέχρι 15-11-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

32/1972

ΒΔ / ΠΔ

174/23-2-1973 (ΦΕΚ 57/Α΄/14-3-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Φθιώτιδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα