Οργάνωση

ΠΑΟ (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γεώργιος Παπαγεωργίου αντιστράτηγος (1-5-1942 μέχρι 15-10-1944 σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Παπαγεωργίου αντιστράτηγος ε.α, Μιλτ. Βιμπλής ταξίαρχος, Αρχ. Αργυρόπουλος,συνταγματάρχης φονευθέντα υπό Κ.Σ., Β. Αβδελάς συνταγματάρχης, Ι. Παπαθανασίου συνταγματάρχης ε.α., Κ. Πολυχρονιάδης σμήναρχος ε.α., Γ. Θεμελής ιατρός, Α. Οικονόμου, Β. Βογιατζής δικηγόρος, Χριστ. Ναλτσάς υπάλ. εταιρ. τροχιοδρ. Θεσ/νικης, Ι. Αγγέλου δικηγόρος, Χρ. Κωνσταντίνος (θέρος 1941 μέχρι 12-3-1945)

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Παπαγεωργίου αντιστράτηγος ε.α., Αντώνιος Οικονόμου (1-8-1941 μέχρι 31-12-1942, 16-10-1944 μέχρι 12-3-1945 σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Υποτεταγμένος οπλαρχηγός α΄κατηγορίας: Φραγκίσκος Κολάρας (1-5-1942 μέχρι 12-3-1945), Αυτοτελής οπλαρχηγός α΄κατηγορίας ΧV Μεραρχία (1-8-1946 μέχρι 31-1-1947, σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Καλοκαίρι 1941 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

1-5-1942 μέχρι 15-11-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 12/70 20/72

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950, (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 52 ΠΑΟ/ΥΒΕ Αριστοτέλης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία