Οργάνωση

ΠΑΟ Φλωρίνης (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις) υποτεταγμένη στο Γενικό Αρχηγείο ΠΑΟ

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Ιωάννης Δούτσης (1-8-1941 μέχρι 30-9-1944 οπότε και εκτελέστηκε από τον ΕΛΑΣ)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

20/72

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 52 ΠΑΟ/ΥΒΕ Αριστοτέλης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Φλώρινα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία