Οργάνωση

ΠΑΟ Αρχηγείο Ανατολικών Κρουσίων Κλεπέβρισι (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Αίας Τζαμαλούκας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-5-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

20/72

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 52 ΠΑΟ/ΥΒΕ Αριστοτέλης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κρούσσια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία