Οργάνωση

Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Η Αναγέννησις

Τύπος

Αρχηγός

Ι. Χατζημίχου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή